Matura w 7 dni

Regulamin Sklepu i Serwisu

§ 1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu i serwisu internetowego Maturaw7dni.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2 Postanowienia ogólne

 • 1. Właścicielem i administratorem platformy internetowej Maturaw7dni.pl jest podmiot zwany następująco:
 • J&F Investing Sp. z o.o. 
 • NIP: 6222833376
 • REGON: 387772783
 • z siedzibą w Sobótka 91 , Kod pocztowy: 63-450, Kraj: Polska 

  email: kontakt@maturaw7dni.pl
  tel.: 514 537 437

świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego Maturaw7dni.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
3. Każdorazowa aktywność na koncie użytkownika (zwanego klientem) jest rejestrowa i sprawdzana pod względem adresów logowania.
4. Kategorycznie zabrania się udostępniania dostępu do konta osobom trzecim. Konto użytkownika przypisane jest tylko i wyłącznie jednej osobie, wszelkie próby współdzielenia konta z inną osoba będą weryfikowane na podstawie adresu IP – konsekwencją złamania zakazu jest odebranie dostępu do serwisu poprzez zablokowanie konta!
5. Bezprawne rozpowszechnianie treści znajdujących się na stronie tj.: kursy i materiały video, zadania, nagrania dźwiękowe, materiały premium, poprzez nagranie ekranu lub udostępnienie danych logowania – większej ilości osób na innych serwisach internetowych kończyć się będzie wszczęcie postępowania karnego na podstawie złamania praw autorskich  (Zgodnie z art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
6. Straty poniesione na skutek bezprawnego udostępniania treści dostępnych na stronie w pełni pokrywa osoba odpowiedzialna za ich powielanie. Wysokość odszkodowania będzie określana podczas trwania procesu sądowego.

Ogólny wzór rozliczania strat poniesionych przez serwis:

 • ( Szacowana liczba powielonych kopii video )  X ( 129,oo zł ) = WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA 

§ 3 Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.3 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

1.5 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.6 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

1.7 Produkt – dostępny w sklepie internetowym dostęp do kursu maturalnego – Matura w 7dni – będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.8 Sprzedawca – Podmiot prawny – J&F Investing Sp. z o.o  ,  z siedzibą w Sobótka 91 , Kod pocztowy: 63-450, Kraj: Polska 

1.9 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Dostawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

1.11 Kurs online – treści cyfrowe sprzedawane przez Sprzedawcę, pogrupowane tematycznie i dostępne dla Kupującego przez Internet i przeglądarkę internetową,

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest obowiązkowa.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty ” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

6. Sprzedawca jest osobą przyznającą dostęp do kursu online po dokonaniu zakupu  w sklepie internetowym – maturaw7dni.pl

7. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie udostępni Klientowi dostęp do Kursu Online na okres 6 miesięcy – licząc od daty opłacenia zamówienia. Po tym okresie dostęp do kursu jest wyłączany. 

8. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 5 Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24, PayNow.

1.2 Płatność za pomocą Blik, Ekspresowe przelewy, karty płatnicze, dzięki usługom oferowanym przez bramkę płatnicza: Przelewy24 lub PayNow.

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane. 

3. Operatorem płatności jest serwis przelewy24.pl, której właścicielem jest spółka: PayPro SA  ,a nadzór nad aspektami prawnymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

4. Operatorem płatności jest serwis PayNow, której właścicielem jest spółka: mBanku S.A  ,a nadzór nad aspektami prawnymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 
6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6 Warunki i termin realizacji zamówienia

1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Termin realizacji zamówień :  Natychmiastowo po otrzymaniu wpłaty 

3. Dostawa produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie udostępni Klientowi dostęp do Kursu Online na okres 6 miesięcy – licząc od daty opłacenia zamówienia. Po tym okresie dostęp do kursu jest wyłączany

7. W przypadku błędów systemowych i nieudzielenia dostępu automatycznie przez system, dostęp będzie przydzielany indywidualnie przez pracownika.

8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 7 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek umożliwić dostęp Klientowi do Kursu Online – matura w 7 dni.

2. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres kontakt@maturaw7dni.pl z dopiskiem tytułowym – Reklamacja + “imię nazwisko” + “nr zamówienia”

3. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

4. Rezygnacja z zamówienia po otrzymaniu dostępu do kursu i jest niemożliwe. 

5. Zwrot z tytułu odbycia kursu maturalnego – matura w 7 dni i uzyskania mniejszej ilości procentów na maturze z matematyki podstawowej niż 30% 

 • Jednym z warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów jest przejście przez cały kurs (wszystkie etapy – 7dni).
 • Wnioski o zwrot kosztów za kurs będą przyjmowane przez okres 3 dni od momentu ogłoszenia wyników przez komisję egzaminacyjną (Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu – 8 września 2023 r.)
 • Zwroty dokonywane będą na podstawię okazanych wyników maturalnym – nie wcześniej niż przed ich publikacją.
 • Osobą które zakupiły kurs przed 08.05.2023r.  przysługuje możliwość zwrotu do 10 lipca 2023r. godz. 23:59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą obsługiwane.
 • Osobą które zakupiły kurs po 08.05.2023r.  przysługuje możliwość zwrotu do 11 września 2023r. godz. 23:59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą obsługiwane.
 • Weryfikowanie dostarczonych dowodów będzie odbywać się na podstawie przyznania dostępu do konta klienta na stronie okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) lub skanu świadectwa maturalnego.
 • Nieprzyznanie dostępu do wyników uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie zwrotu. 
6. Sprzedawca (właściciel serwisu) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości od klienta – odnieść się do REKLAMACJI. Decyzja zostanie przekazana drogą mailową w odpowiedzi na przesłanego przez klienta maila. 
 
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, na podstawie której przydzielany jest mu dostęp do kursów – nie ma prawa zwrotu i zerwania umowy, chyba że mowa jest o sytuacji opisanej w §7.5. Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres email : kontakt@maturaw7dni.pl

2. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wyników maturalnych od CKE, zgłosić dyspozycję zwrotu pieniędzy za kurs. – poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany wyżej. W wiadomości prosimy o zawarcie podstawowych informacji.

 • Imię i nazwisko:
 • Data zakupu kursu:
 • Wynik z matury: 
3. Sprzedawca (właściciel serwisu) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości od klienta – odnieść się do prośby odstąpienia od umowy. Decyzja zostanie przekazana drogą mailową w odpowiedzi na przesłanego przez klienta maila.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie maturaw7dni.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Zanim wyjdziesz !

Czy wiesz że dzisiaj możesz otrzymać 10% zniżki na kurs? Wystarczy że podczas zakupu wprowadzisz kod podany poniżej. 

ZDAM10